Thin white line

thinWhiteLine.01

Continue exploring